πίσω στις ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Αγωγής υγείας με θέμα: «Σέβομαι…».
Τάξεις Β΄1 και Β΄ 2: Επιμέρους θέματα:

α) «Σέβομαι τον εαυτό μου»,

β) «Σέβομαι τους άλλους» και

γ) «Σέβομαι το περιβάλλον»

Τάξη Β΄ Ο κύκλος των νεροποιητών